BETRIOT

Säker. Trygg. Energibesparande. Det är vår vision för framtidens belysning.

Rätt ljus, på rätt plats, i rätt tid. Här kan du lära dig mer om den senaste teknologin inom belysning, hur den kan medföra nytta och vad som krävs av den kommunala organisationen för att kunna forma morgondagens belysningssystem.

Betriot står för
Betriot står för

Betriot är ett samarbete mellan Stiftelsen Tryggare Sverige, Light Bureau och Solna stad.

Samarbetet är ett projekt som syftar till att öka kunskapen om hur en kommun kan arbeta med smart belysning för att öka säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön på ett klimatsmart och jämlikt sätt. Ett mål med projektet är att tillhandahålla en kommunal modell som tydliggör hur belysningssystemet kan planeras, förvaltas och underhållas för att öka säkerheten, tryggheten och jämlikheten i offentliga miljöer. Den modellen hittar du på den här hemsidan. Arbetet har finansierats genom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Smart belysning är en typ av belysning som kan styras och anpassas genom att den kommunicerar med andra enheter

Bakgrunden till
Bakgrunden till

Samhället har förändrats under det senaste decenniet och möjligheterna att skapa och upprätthålla säkra och trygga offentliga miljöer för medborgare har utmanats dramatiskt.

Ett sätt att möta de utmaningar som kommuner står inför är genom att arbeta med den fysiska miljön för att förebygga brott och öka tryggheten. Ett viktigt verktyg i det arbetet handlar om belysningsinriktade åtgärder. Där har utvecklingen inom tekniken medfört att besparingar på elen inte behöver ske på bekostnad av invånares säkerhet och trygghet. Med hjälp av smart teknologi finns möjlighet att istället använda belysningsinriktade säkerhets- och trygghetsåtgärder på ett klimatsmart sätt.

En utmaning är emellertid att de tekniska systemen kan uppfattas som komplexa och svåra att förstå för användaren. Vi vill därför sänka tröskeln för att börja använda smart teknologi genom att presentera nutiden och framtiden på ett tillgängligt sätt. 

Tillvägagångssättet i
Tillvägagångssättet i

Vi har kartlagt utmaningar och nyttan med smart belysning och smart teknologi och utifrån det utvecklat en modell.

Genom att intervjua branschföreträdare, kommunala representanter och beställare samt särskilt sårbara målgrupper har vi försökt att identifiera hur nuläget ser ut och vilken situation som smart teknologi behöver hantera. Vi har även gått igenom forskning och exempel på projekt då smart belysning implementerats och testats för att identifiera ytterligare för- och nackdelar. Efter att ha genomfört workshops har vi sedan utvecklat modellen Betriot. 

Betriot innehåller fyra steg som illustrerar hur kommuner kan arbeta för att implementera smart belysning. Varje steg markerar specifika krav som ställs på den kommunala organisationen för att framgångsrikt nå varje nivå och redovisar dessutom vilken teknik som ingår i varje steg.